شرح فعالیت های دفتر

دفتر حفاظت، ایمنی و سلامت کار (HSE) شامل سه زیر مجموعه محیط زیست، بهداشت کار و ایمنی می باشد. که شرح فعالیت هر کدام در ادامه مفصل بیان شده است . همچنین با توجه به ابلاغ وزارت نیرو و کمیته HSE شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تصمیمات مأخوذه  در مورد اضافه شدن امور اجتماعی به این واحد (به منظور مطالعه، بررسی و ارائه راهکارهاي عملی که براي شناسایی،اقدام و ارزیابی آثار و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی طرحها و فعالیتها ، متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، به منظور تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهاي مخرب آن بر جامعه و فرهنگ) و اولویت گزاره های زیست محیطی در دستور کار وزارت نیرو و تغییر ماهیت این دفتر به نام EHSS ، با اجرای تغیرات ساختاری دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی و ابلاغ دستور العمل های مربوطه اقدامات پیشنهادی انجام خواهد شد.
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16