واحد بهداشت (Health)

رسالت اصلی این واحد کمک به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای ناشی از کار و محیط و همچنین حفظ و ارتقا سطح سلامت کارکنان است و شامل فاکتورهای مختلف در زمینه :
1.             بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، بهداشت محیط و  بهداشت روان
2.            طب کار به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای ناشی از کار و حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان
3.            تغذیه و رژیم درمانی
- بهداشت حرفه ای :
* شناسایی ،اندازه گیری  و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
* تعریف/ به کارگیری حدود مجاز مواجهه عوامل زیان آور موجود
* اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه  لازم در خصوص عدم انطباق های گزارش شده
* انجام معاینات طب کار بصورت سالیانه (آزمایشات پاراکنیکی، اپتومتری، ادیومتری، شاخص های بیولوژیک و سایر مشاوره های تخصصی)
* پیگیری ارجاعات به متخصصین
* آنالیز نتایج معاینات دوره ای و اقدامات خاص در صورت لزوم
 
- بهداشت محیط :
* نظارت بر مجموعه فعالیت های بهره برداری جهت  تهیه و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و جمع آوری و دفع فاضلاب ها
* نظارت بر انجام آزمایشات شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب و مطابقت با استاندارد
* ارزیابی ،پایش و کنترل فعالیت و پروسه تصفیه خانه ها
* به کار گیری سیستم مدیرت جمع آوری ، بازیافت و دفع پسماندها
* نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در ادارات، سامانه ها و تأسیسات
* الزام نیروهای آبدارچی-خدماتی به گرفتن کارت بهداشت
 
- بهداشت عمومی :
* انطباق شرایط محیط کار تأسیسات و تسهیلات مطابق  با آیین نامه های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
* نظارت  بر وضعیت بهداشت عمومی تأسیسات ، تسهیلات اداری و رفاهی
* انجام واکسیناسیون نیروهای تصفیه خانه فاضلاب، راهبری شبکه های فاضلاب و غیره
* بهداشت روانی و انجام تست های روانشناسی
* برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16