واحد محیط زیست (Enviroment)

محیط زیست مجموعه اي از هواکره (اتمسفر)، خاك کره (لیتوسفر) و آبکره ) هیدروسفر) می باشد که بستر و منابع حیات و فعالیت انسان و دیگر موجودات زنده و وجود موجودات بیجان و نیز پدیدههاي طبیعی را فراهم می کند.
این واحد با هدف شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن منابع آلاینده زیست محیطی شامل اهداف و شاخص های خرد می باشد از جمله:
             نظارت بر انجام فعالیت ها وانطباق آلاینده‌های زیست محیطی با الزامات زیست محیطی کشور در منابع آلاینده
             نظارت بر پروسه فعالیت تصفیه خانه ها و انطباق پساب خروجی با شرایط طراحی و استانداردها
             اجرای طرح های جمع آوری ، بازیافت و دفع پسماندها و  سیستم مدیریت پسماند
             انطباق شرایط زیست محیطی با طرحهای در حال توسعه شرکت
             انطباق آلاینده‌های زیست محیطی منابع گازی با شرایط طراحی
             ارتقاء سطح فرهنگ و دانش زیست محیطی کارکنان شرکت بویژه افراد مؤثر بر مؤلفه‌های زیست‌محیطی
             حفاظت از زیست بوم منطقه با گسترش فضای سبز شرکت
             اجرای سیستم های مدیریت مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16