واحد امور اجتماعی (Social Affairs)

 مطالعه، بررسی و ارائه راهکارهاي عملی که براي شناسایی،اقدام و ارزیابی آثار و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی طرحها و فعالیتها ، متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، به منظور تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهاي مخرب آن بر جامعه و فرهنگ،انجام می گردد و راهنماي مجریان طرحها و فعالیتها خواهد بود.
             اطلاع رسانی ها ، آموزش عمومی و همگانی
             جلوگیری از ایجاد زمینه های ریسک در حیطه فعالیت های عمرانی و بهره برداری
             اجرای دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل ها
             برنامه ریزی و به کارگیری سیستم های تعمیر و نگهداری تأسیسات جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح و عدم ایجاد خطر برای جامعه هدف
             به کار گیری بیمه های مسئولیت مدنی و شخص ثالث در حیطه فعالیت های شرکت
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16